Wettelijke Vermeldingen

DEZE WEBSITE WORDT GEPUBLICEERD DOOR

Care Innov, een merk van de vennootschap MBMC Medical Beyond Modern Care SAS (vereenvoudigde aandelenvennootschap) met een kapitaal van 60.000 euro.
Maatschappelijke zetel: 28 bis avenue de la Guérinière, 37270 VERETZ

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERS

Bastien Seguy
Jean-Claude Feydieu

HOSTING

OVH
SAS (vereenvoudigde aandelenvennootschap) met een kapitaal van 10.059.500 euro.
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 6202A
btw nr.: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De gegevens die via de formulieren worden doorgegeven, worden digitaal verwerkt om een antwoord te bieden op de verzoeken van de gebruikers. Care Innov is de exclusieve bestemmeling voor deze gegevens.

Overeenkomstig de wet ‘informatique et libertés’ van 6 januari 1978, zoals gewijzigd in 2004, hebben de gebruikers het recht om gegevens die betrekking hebben op hen te raadplegen, te wijzigen en te schrappen. Om dit recht uit te oefenen, moeten zij zich wenden tot de maatschappelijke zetel van Care Innov.

INSTEMMING

Elke toegang tot de website van Care Innov en/of elke zoekopdracht uitgevoerd op deze website en/of elke download van een deel van de inhoud van deze website door de gebruiker impliceert de instemming van deze laatste met de Gebruiksvoorwaarden van de website van Care Innov zoals hieronder beschreven.

DOEL VAN DE WEBSITE

Alle informatie op de website van Care Innov (en meer algemeen alle elementen bevat in de website, inclusief software, gegevens, teksten, grafische ontwerpen, beelden, geluiden, video’s, logo’s, iconen, html-code, …), hierna samen ‘de Inhoud’ genoemd, worden louter indicatief ter beschikking van de gebruiker gesteld. Ze kunnen in geen geval geïnterpreteerd worden als een commerciële aanbieding, een licentie, een advies of een professionele relatie tussen de gebruiker en Care Innov. De Inhoud van deze website ontlast de gebruiker niet van de plicht om zelf de geboden informatie te controleren.

LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES

Care Innov heeft geen enkele controle over de inhoud van websites van derden. Het bestaan van een hyperlink tussen de website van Care Innov en een derde website betekent niet dat Care Innov eender welke garantie of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.

Het komt aan de gebruiker toe om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zich ervan te vergewissen dat de bezochte website geen virussen bevat.

Het is elke gebruiker van de website van Care Innov verboden om op eender welke andere website enige hyperlink, inclusief een zogenaamde ‘diepe’ hyperlink, te plaatsen naar een pagina van de website van Care Innov en die te combineren met ‘framing’ of eender welke gelijkaardige technologie die de gebruiker rechtstreeks doorstuurt naar secundaire pagina’s van de website van Care Innov zonder via de onthaalpagina te gaan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website van Care Innov wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is de exclusieve eigendom van Care Innov. De Inhoud van deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft de eigendom van Care Innov of een derde.

De gebruiker mag de Inhoud van de website enkel voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruiken. Elk ander gebruik of wijziging van de Inhoud van de website van Care Innov is verboden tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van Care Innov.

WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID

De Inhoud van de website van Care Innov – inclusief software die gedownload kan worden – wordt geleverd ‘as is’, zonder garantie van enige aard, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, andere dan voorzien door de wetgeving die van kracht is en specifiek zonder garantie dat de Inhoud beantwoordt aan de behoeften van de gebruiker en dat de inhoud up-to-date is.

Hoewel Care Innov alle inspanningen levert om een betrouwbare Inhoud te bieden op haar website, garandeert het niet dat de website vrij is van onjuistheden, tikfouten, weglatingen en/of virussen.
Care Innov behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan de Inhoud van haar website.

Care Innov garandeert geen resultaten in verband met het gebruik van de software die beschikbaar is op haar website. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor elk gebruik van de informatie die deze website bevat.

De Inhoud van de website wijzigt noch verlengt de garantie die op basis van contractuele relaties zou kunnen bestaan tussen de gebruiker en Care Innov.

Care Innov kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of andere websites die ermee verbonden zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, elke financiële of commerciële schade, verlies van programma, gegevens of informaticasysteem of andere voor de gebruiker, zelfs indien Care Innov weet heeft van de mogelijkheid dat zulke schade zich kan voordoen.

PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

De website van Care Innov gebruikt cookies. Deze cookies hebben tot doel de belangstelling van de gebruikers voor bepaalde onderwerpen te onderzoeken. Een cookie is een geheel van gegevens die de website van Care Innov kan verzenden naar de zoekmotor die de gebruiker gebruikt en die kunnen worden opgeslagen op het systeem van de gebruiker. Deze cookies worden gebruikt om de gebruiker bij te staan bij het zoeken van de gepaste informatie en om die aan te passen aan zijn/haar specifieke behoefte.

Het staat de gebruiker vrij deze cookies te weigeren door zijn systeem in die zin aan te passen. Door cookies te weigeren kan de gebruiker zichzelf echter de toegang tot bepaalde pagina’s van de website van Care Innov ontzeggen.

WAARSCHUWING VOOR GEBRUIKERS

Care Innov aanvaardt geen enkele verplichting tot controle van de informatie die de gebruiker kan publiceren op de website van Care Innov. De gebruiker garandeert daarom dat eender welke informatie of Element (de term ‘Element’ duidt ontwerpen, bestanden of andere verzonden bijvoegsels aan) of opmerkingen andere dan persoonsgegevens die de gebruikers kunnen doorgeven aan Care Innov via deze website geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt van een derde en geen enkele andere toepasselijke wet overtreedt. Dergelijke Elementen, informatie of opmerkingen zullen behandeld worden als niet-vertrouwelijk en niet beschermd door eigendomsrecht. Door op deze manier Elementen, informatie of opmerkingen aan Care Innov te bezorgen, geeft de gebruiker Care Innov alle nodige rechten, zonder beperking en onherroepelijk, om deze Elementen, informatie of opmerkingen, inclusief eender welk concept, suggestie of knowhow, te gebruiken, uit te voeren, te tonen, te wijzigen en te verzenden. Care Innov behoudt zich het recht voor om deze Elementen, informatie of opmerkingen te gebruiken op eender welke manier van haar keuze.

TOEPASSELIJKE WETGEVING – ZELFSTANDIGHEID VAN DE CLAUSULES

Elk probleem, betwisting of rechtszaak die voortvloeit uit of verbonden is met deze Gebruiksvoorwaarden wordt geregeerd door het Franse recht. Als eender welke bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden onwettelijk, ongeldig of ontoepasbaar wordt verklaard in toepassing van een wet, een reglement of na een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Care Innov behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van haar website op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. De gebruikers zullen automatisch gebonden zijn door deze wijzigingen wanneer ze de website bezoeken en moeten de Gebruiksvoorwaarden geregeld nakijken.